Regulamin Portalu internetowego LinuxPortal.pl

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki, na jakich Użytkownicy mogą korzystać z Portalu internetowego LinuxPortal.pl zdefiniowanego w II części Regulaminu. Regulamin określa prawa i obowiązki oraz zasady działania Spółki, Portalu i jej Użytkowników.

Korzystanie z Portalu LinuxPortal.pl oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie postanowień Regulaminu, dlatego też każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Portalu. Użytkownik, który nie zgadza się przestrzegać Regulaminu, nie powinien korzystać z Portalu.

Użytkownicy mają możliwość korzystania za pośrednictwem Portalu Internetowego LinuxPortal.pl z serwisów i usług osób trzecich poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W takich sytuacjach stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie udostępniające dany serwis lub świadczące daną usługę, a Spółka nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Portal internetowy LinuxPortal.pl, Portal LinuxPortal.pl, Portal – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, poruszająca tematykę systemu Linux oraz oprogramowania open source i pozwalająca na prezentację i promocję Partnerów oraz Użytkowników, będąca własnością spółki LinuxPortal.pl Sp. z o.o., dostępna pod adresem www.linuxportal.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują LinuxPortal.pl Sp. z o.o.
 3. Spółka – LinuxPortal.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie przy ul. Jasna 5, kod pocztowy 33-100 Tarnów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446353, posiadająca NIP 8733249886 oraz REGON 122610296, adres poczty elektronicznej do kontaktu redakcja@linuxportal.pl.
 4. Użytkownik - każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Portalu lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu oraz także osoba prawna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu. W przypadku korzystania z Portalu przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych Spółka domniemywa, że osoba ta uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na takie korzystanie. Osoba prawna może mieć własne Konto pod warunkiem wskazania i upoważnienia jednej osoby fizycznej jako Użytkownika.
 5. Użytkownik Zarejestrowany - oznacza osobę, która dokonała rejestracji i aktywacji Konta w Portalu. Każdy Użytkownik Zarejestrowany jest równocześnie Użytkownikiem.
 6. Konto Użytkownika, Konto - konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Portalu, dostępne po zalogowaniu (tj. podaniu loginu i hasła), potwierdzające fakt bycia Użytkownikiem Zarejestrowanym, z którego wynikają: możliwość dostępu do Usług oraz przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Spółkę: możliwość modyfikacji danych opublikowanych na Stronie Użytkownika, możliwość modyfikacji ustawień Konta, możliwość dodawania i modyfikacji Treści i inne.
 7. Strona Użytkownika – wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Portalu oraz podane przez Użytkownika dane osobowe, widoczne dla innych Użytkowników oraz Spółki, umieszczane na warunkach określonych w Regulaminie. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedną Stronę Użytkownika w Portalu, chyba że Spółka wyrazi zgodę na kolejne.
 8. Treści - teksty, komentarze, opisy, linki do stron WWW, recenzje, zdjęcia, grafiki, wykresy, multimedia, materiały video, bazy danych itp., niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Serwisy – wydzielone tematycznie miejsca na Portalu, takie jak: Wpisy z Blogów, Blogi, Tematy i itd. Działy – zgrupowane pod jedną nazwą i wspólnym adresem WWW Serwisy. Przykładowe nazwy działów: Wpisy i Blogi, Oferty szkoleń i itd, Niektóre Działy mogą mieć taką samą nazwę lub/oraz taki sam adres WWW co Serwisy. Zmiana nazwy Działu lub Serwisu nie będzie oznaczać zmiany Regulaminu.
 10. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu LinuxPortal.pl.
 11. Partner - każdy podmiot współpracujący ze Spółką na podstawie umowy;
 12. Strona Firmy – wydzielone miejsce, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach podmiotu gospodarczego zwanego dalej Podmiotem w Portalu. Stronę Firmy może dodać każdy Użytkownik Zarejestrowany upoważniony do tego celu przez Podmiot w jego imieniu. Jeden Użytkownik Zarejestrowany może dodać kilka Stron Firm dla różnych Podmiotów. Jeden Podmiot może mieć tylko jedną Stronę Firmy.

III. Zasady korzystania z Portalu LinuxPortal.pl

 1. W ramach Portalu LinuxPortal.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
  • a) zaznajamiać się z Treściami udostępnionymi na Portalu w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w przez siebie wybranym miejscu i czasie, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub programu, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu LinuxPortal.pl lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych mobilnych urządzeń lub za pośrednictwem kanałów RSS;
  • b) zamieszczać Treści w celu ich prezentowania i poprzez to przedstawiania swoich umiejętności w Portalu LinuxPortal.pl,
  • c) korzystać z Portalu jako serwisu społecznościowego umożliwiającego prezentację osoby Użytkownika, zdobywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany wiedzy i informacji;
  • d) jeśli Użytkownik reprezentuje podmiot gospodarczy (Podmiot) to po założeniu Strony Firmy, może korzystać z Portalu jako platformy biznesowej umożliwiającej prezentację i reklamowanie firmy oraz oferowanych przez nią usług, szkoleń oraz ofert pracy.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu LinuxPortal.pl pomiędzy Spółką a Użytkownikiem dochodzi w momencie wprowadzenia przez Użytkownika odpowiedniego adresu WWW strony internetowej Portalu LinuxPortal.pl w przeglądarce internetowej lub przejścia do Portalu z innej strony internetowej nie związanej z Portalem, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu LinuxPortal.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu LinuxPortal.pl lub przejścia na inną stronę nie związaną z Portalem.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu LinuxPortal.pl pomiędzy Spółką a Użytkownikiem Zarejestrowanym dochodzi w momencie rejestracji Konta Użytkownika w Portalu. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Szczegóły: Rozdział V niniejszego Regulaminu.
 4. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Dodatkowo dla wybranych Usług oraz Działów/Serwisów mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy, które mogą wprowadzać nowe ustalenia.
 5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Działu/Serwisu, o których mowa w Rozdziale II pkt 9 i 10 niniejszego Regulaminu, nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Portalu LinuxPortal.pl jest bezpłatne.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Portalu. Spółka zobowiązuje się poinformować na łamach Portalu o zmianach odpowiednio wcześniej. Nabycie przez Użytkownika odpłatnej Usługi nastąpi wyłącznie na podstawie odrębnego, dobrowolnego oświadczenia Użytkownika.
 7. W Portalu prezentowane są Treści, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt 8 poniżej.
 8. Spółka ma prawo umieszczania w Portalu treści reklamowe dotyczące usług oraz towarów Spółki lub Partnerów i stanowią one integralną część prezentowanych w Portalu Treści.

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu LinuxPortal.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i dobrymi obyczajami, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz netykietą czyli zasadami współżycia społecznego w Internecie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Treści (w tym w postaci loginu, nazwy użytkownika, tekstu, komentarza, grafiki, linka do stron internetowych lub innych):
  • a) popierających radykalne postawy społeczne, nawołujących do szerzenia nienawiści i głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.),
  • b) wulgarnych, obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy,
  • c) które obrażają innych użytkowników i/lub eskalują konflikty pomiędzy Użytkownikami,
  • d) powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
  • e) propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkohol,
  • f) zawierających linki do stron WWW naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
  • g) zawierających informacje na temat nielegalnych programów oraz łamania zabezpieczeń,
  • h) o charakterze erotycznym, obscenicznym lub pornograficznym,
  • i) zawierających informacje o charakterze reklamowym i promocyjnym,
  • j) jakichkolwiek innych uznanych przez Spółkę za niepożądane.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Portalu tych samych Treści kilkukrotnie.
 4. Użytkownik zgadza się, że zamieszczenie jakichkolwiek Treści na Portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do nie korzystania z programów automatycznie wykonujących operacje na Portalu, takich jak: automaty komentujące, głosujące, boty spamujące i inne.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu LinuxPortal.pl oraz jakichkolwiek innych działań mogących utrudnić lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, chyba że otrzyma zgodę Spółki
 7. Użytkownik zobowiązuje się do nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej ani sponsorowanej za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, takich jak: Strona Firmy, Serwis: Baza Firm. Usługa: Blog Firmy, Dział: Oferty pracy, Dział: Oferty Szkoleń, Dział: Oferty Usług,, chyba że otrzyma zgodę Spółki.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu LinuxPortal.pl Treści o charakterze bezprawnym.
 10. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie Treści w Portalu LinuxPortal.pl, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 11. Użytkownik wyraża zgodę Spółce na bezpłatne i nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystywanie zamieszczonych przez siebie Treści na łamach Portalu LinuxPortal.pl oraz na stronach należących do Spółki.
 12. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń względem Spółki z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym zablokowania lub usunięcia z Portalu) dodanych przez siebie Treści.
 13. W przypadku Użytkownika nie przestrzegającego Regulaminu lub działającego na szkodę Spółki lub Portalu możliwe będzie zablokowanie dostępu do Portalu na podstawie adresu IP lub za pomocą innej metody.

V. Rejestracja, Konto Użytkownika, Użytkownik Zarejestrowany, Strona Użytkownika, Strona Firmy

 1. Każdy Użytkownik Portalu może się zarejestrować, przez co staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym.
 2. Rejestracja polega na założeniu Konta Użytkownika, które składa się z unikalnego loginu oraz hasła oraz powiązanego z nimi unikalnego i aktywnego adresu e-mail. Nie jest możliwe w systemie Portalu aby dwóch Użytkowników miało ten sam adres e-mail.
 3. Rejestracji można dokonać, wypełniając formularz rejestracyjny lub za pomocą zewnętrznego systemu logowania dostarczanego przez (m.in. Facebook, Google, Mozilla).
 4. W przypadku wypełnienia formularza rejestracyjnego – Użytkownik sam ustala login, hasło oraz adres e-mail. W przypadku korzystania z zewnętrznych systemów login oraz e-mail ustalany jest automatycznie na podstawie danych przekazanych do Portalu przez zewnętrzne systemy logowania. Hasło jest ustalane losowo. W obu przypadkach Użytkownik po zalogowaniu będzie mógł zmienić samodzielnie wszystkie dane.
 5. Użytkownik, który zarejestruje się na Portalu, wypełniając formularz rejestracyjny i następnie nie dokona pełnej rejestracji Konta, czyli nie potwierdzi w ciągu 7 dni rejestracji, klikając w link zamieszczony w wiadomości wysłanej automatycznie przez system Portalu na adres e-mail podany w formularzu, może utracić możliwość posługiwania się podanym loginem.
 6. Wysłanie wypełnionego formularza lub zalogowanie się pierwszy raz na Portalu za pomocą zewnętrznego systemu logowania dostarczanego przez (m.in. Facebook, Google, Mozilla) jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 7. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu LinuxPortal.pl pomiędzy Spółką a Użytkownikiem Zarejestrowanym dochodzi w momencie pełnej rejestracji Konta Użytkownika w Portalu lub zalogowania się pierwszy raz na Portalu za pomocą zewnętrznego systemu logowania dostarczanego przez (m.in. Facebook, Google, Mozilla)
 8. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem.
 9. Rejestracja i założenie Konta Użytkownika są bezpłatne i dobrowolne.
 10. Jeśli Spółka nie wyrazi zgody to:
  • a) każdy Użytkownik Zarejestrowany może mieć tylko jedno Konto Użytkownika,
  • b) zabrania się udostępniania swojego Konta Użytkownika innym Użytkownikom,
  • c) zabrania się korzystania z Kont Użytkowników należących do innych Użytkowników.
 11. Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje dostęp do bezpłatnych opcji i Usług Portalu, takich jak:
  • a) założenie i utrzymywanie Strony Użytkownika,
  • b) założenie i utrzymywanie Bloga Użytkownika,
  • c) dodanie Treści z Bloga Użytkownika do Działu: Wpisy i Blogi, pod warunkiem zgodności Treści z tematyką Portalu, szczegóły: Rozdział: VI.
  • d) dodawanie, utrzymywanie i publikacja Treści oraz możliwość zarządzania nimi,
  • e) głosowanie na Treści dodane przez innych Użytkowników,
  • f) gromadzenie ulubionych Treści,
  • g) zdobywanie punktów za aktywność,
  • h) powiadomienia o dodanych Treściach (Obserwuj),
  • i) założenie i utrzymywanie Strony Firmy.
  i inne.
 12. Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje bezpłatny dostęp do Działów/Serwisów Portalu, takich jak:
  • a) Serwis: Burze mózgów (/burze-mozgow).
  i inne w przygotowaniu.
 13. Każdy Użytkownik Zarejestrowany może mieć tylko jedną Stronę Użytkownika.
 14. Każdy Użytkownik Zarejestrowany może założyć Stronę Firmy, pod warunkiem że jest upoważniony do tego celu przez Podmiot gospodarczy, którego jest przedstawicielem i dla którego tę stronę zakłada.
 15. Użytkownik Zarejestrowany może założyć kilka Stron Firm dla różnych Podmiotów. Jeden Podmiot może mieć tylko jedną Stronę Firmy.
 16. Użytkownik Zarejestrowany po założeniu Strony Firmy otrzymuje dostęp do bezpłatnych opcji i Usług Portalu, takich jak:
  • a) założenie i utrzymywanie Bloga Firmy,
  • b) dodanie Treści z Bloga Firmy do Działu: Wpisy i Blogi, pod warunkiem zgodności Treści z tematyką Portalu, szczegóły: Rozdział: VI.
  • c) założenie i utrzymywanie galerii Podmiotu,
  • d) stworzenie bazy adresowej działalności Podmiotu.
  • e) dodawanie i utrzymywanie na Stronie Firmy ofert pracy, ofert szkoleń, ofert usług.
  i inne.
 17. Użytkownik Zarejestrowany po założeniu Strony Firmy otrzymuje dostęp do płatnych opcji i Usług Portalu, takich jak:
  • a) dodanie oferty pracy do Działu: Oferty pracy;
  • b) dodanie oferty szkolenia do Działu: Oferty szkoleń;
  • c) dodanie oferty usługi do Działu: Oferty usług;
  • d) dodanie Strony Firmy do Serwisu Firmy oraz do wybranej kategorii i powiązanego z nią Działu (Oferty pracy, Oferty szkoleń, Oferty usług).
 18. Spółka może wymusić na Użytkowniku, przed dalszym korzystaniem z Portalu, zmianę adresu e-mail podanego w Koncie Użytkownika w przypadku, kiedy adres e-mail nie jest aktywny, w szczególności wiadomości wysłane z Portalu (w ramach zamówionych Usług) na wyżej wymieniony adres e-mail są zwracane z adnotacją, że nie zostały dostarczone. Spółka może oczekiwać zmiany e-maila na inny lub rozwiązania problemu z odbiorem wiadomości.
 19. Spółka może zablokować Konto Użytkownika m.in. kiedy:
  • a) adres e-mail podany przez Użytkownika nie jest aktywny, w szczególności wysłane wiadomości z Portalu zwracane są z adnotacją, że nie zostały dostarczone. Szczegóły: pkt 18 powyżej,
  • b) Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu lub działa na niekorzyść Portalu lub Spółki,
  • c) nazwa loginu lub Treści na Stronie Użytkownika naruszają prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, są niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym są  wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
 20. O blokadzie Konta Użytkownik Zarejestrowany jest informowany po zalogowaniu w postaci komunikatu na stronie Konta i Stronie Użytkownika.
 21. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia się i złożenia sprzeciwu wobec zablokowania Konta. W tym przypadku mają zastosowanie zapisy Rozdziału XI. Postępowanie reklamacyjne niniejszego Regulaminu.
 22. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę poprzez usunięcie swojego Konta z Portalu i zaprzestać korzystania z Usług. Może też zażądać usunięcia przetwarzanych przez Spółkę swoich danych osobowych co jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy i usunięciu Konta. W związku z tym, w celu usunięcia Konta Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres: redakcja@linuxportal.pl. Wiadomość powinna również zawierać nazwę loginu, jakim Użytkownik Zarejestrowany loguje się do Portalu oraz powinna być wysłana z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika w Portalu. Spółka podejmie działania do 14 dni.
 23. Usunięcie Konta powoduje usunięcie z Portalu również Strony Użytkownika. Nie są usuwane dodane przez Użytkownika Treści. Jeśli Użytkownik chce usunąć dodane przez siebie Treści powinien w wysłanej wiadomości do Spółki wyraźnie to zaznaczyć lub samodzielnie je usunąć, jeśli jest taka możliwość. Nie wszystkie dodane przez Użytkownika Treści mogą zostać usunięte.
 24. Spółka zastrzega sobie prawo usunięcia Konta, jeżeli Użytkownik nie loguje się na Portalu za pomocą swojego Konta Użytkownika przez okres co najmniej 180 dni.
 25. O zamiarze usunięcia Konta Spółka poinformuje Użytkownika z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail przyporządkowany do Konta Użytkownika, pod warunkiem, że adres jest aktywny.

Va. Konto Premium

 1. Konto Premium jest usługą świadczoną drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. nr 1422) przez LinuxPortal.pl na zamówienie Użytkowników Zarejestrowanych (dalej zwanych Użytkowników) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a LinuxPortal.pl. Umowa jest zawierana za pośrednictwem Portalu – na zasadach wskazanych poniżej Regulaminu lub w inny sposób uzgodniony pomiędzy LinuxPortal.pl a Użytkownikiem.
 2. Konto Premium daje Użytkownikowi możliwość zmiany wyglądu LinuxPortal.pl (m.in. można ukrywać kolumny prawe lub pojedyncze moduły) przez okres trwania usługi Konta Premium.
 3. Nowe funkcje Konta Premium wprowadzane będą stopniowo w zależności od potrzeb samych Użytkowników.
  Pomysły i propozycje można zgłaszać w Dziale Burze mózgów: https://www.linuxportal.pl/burze-mozgow
 4. Użytkownik ma dostęp do Konta Premium na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu za pomocą którego loguje się do Portalu.
 5. Dostęp do Konta Premium jest tymczasowo ograniczony terytorialnie i skierowany jest do Użytkowników, których miejsca zamieszkania to Polska. Zniesienie ograniczenia nie stanowi zmiany Regulaminu.
 6. Usługa Konta Premium jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników którzy:
  • a) posiadają Konto Użytkownika,
  • b) zaakceptują Regulamin,
  • c) zakupią Konto Premium lub otrzymają dostęp do Konta Premium na innych przewidzianych przez LinuxPortal.pl zasadach;
  • d) dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w Regulaminie.
 7. Usługa Konta Premium może być włączana na następujące okresy:
  • a) 10 dni (240 godzin)
  • b) 90 dni (2160 godzin) albo jego wielokrotność, przy czym jednorazowo Użytkownik Zarejestrowany może dokonać włączenia na nie więcej niż dwa okresy 90-dniowe.
 8. W przypadku przedłużania okresu usługi Konta Premium o kolejne okresy rozliczeniowe, łączny okres włączenia dotyczący jednego Konta nie może być dłuższy niż 180 dni (4320 godzin).
 9. Okres włączenia liczony jest w godzinach, począwszy od czasu włączenia Konta Premium albo aktywacji kolejnego okresu rozliczeniowego.
 10. Aby zakupić Konto Premium za pośrednictwem Portalu należy złożyć w Portalu zamówienie (poprzez wygenerowanie odpowiedniej transakcji i kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”) oraz zapłacić ustaloną cenę.
 11. Wpłat z tytułu usługi Konta Premium można dokonywać w formie wybranej przez Użytkownika spośród następujących:
  • a) Wpłata bezpośrednio na rachunek bankowy LinuxPortal.pl,
  • b) Wpłata przelewem on-line za pośrednictwem serwisu tpay.com (transferuj.pl).
 12. W przygotowaniu są inne metody wpłat. Ich wprowadzenie lub usunięcie dotychczasowych nie stanowi zmiany Regulaminu.
 13. Na wniosek Użytkownika Portal wystawia faktury proforma i/lub VAT.
 14. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa na dostęp do Konto Premium wygasa.
 15. Dostęp do Konta Premium może być realizowany na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem, w inny sposób niż poprzez zapłatę za Konto Premium za pośrednictwem Portalu. Do umów na dostęp do Kont Premium mają zastosowania postanowienia Regulaminu.
 16. Rozpoczęcie korzystania z Konta Premium, po wpłynięciu środków na konto Spółki oznacza żądanie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia (14 dni), co równoznaczne jest z utratą przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy na Konto Premium. Jeżeli Użytkownik, po wpłynięciu płatności na rachunek Spółki, nie rozpocznie korzystania z Konta Premium ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).
 17. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy na Konto Premium w Portalu bez podania przyczyny.
 18. Termin na odstąpienie od umowy na Konto Premium wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta od momentu otrzymania płatności przez Spółkę. Informacja o otrzymaniu płatności zostanie przez Spółkę wysłana na wskazany w Koncie Użytkownika adres e-mail niezwłocznie po otrzymaniu tej płatności. Od tej chwili możliwy jest dostęp do płatnych treści cyfrowych.
 19. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika jednoznacznej informacji o odstąpieniu na jeden z adresów podanych poniżej:

  LinuxPortal.pl Sp. z o.o.

  Ul Jasna 5

  33-100 Tarnów

  lub drogą mailowa na adres redakcja@linuxportal.pl

  o treści według poniższego wzoru:

  Adresat:

  LinuxPortal.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Jasna 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446353, posiadająca NIP 8733249886 oraz REGON 122610296, email: redakcja@linuxportal.pl;


  Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych Konto Premium w portalu LinuxPortal.pl

  Data zawarcia umowy:

  Imię i nazwisko konsumenta:

  Adres konsumenta:

  Data:

  Adres e-mail podany podczas rejestracji:

  Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)
 20. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego powyżej (pkt 18). Po otrzymaniu tych informacji LinuxPortal.pl niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji konta.
 21. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu zewnętrznego systemu płatności (przelew on-line) to zwrot nastąpi za pomocą tego systemu), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 22. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Konta Premium (czyli rozwiązać umowę na Konto Premium za wypowiedzeniem).
 23. Aby zrezygnować z Konta Premium (czyli wypowiedzieć umowę na Konto Premium) należy wysłać wiadomość e-mail na adres redakcja@linuxportal.pl z oświadczeniem o rezygnacji z Konta Premium. W wiadomości o rezygnacji Użytkownik powinien wskazać od kiedy chce zrezygnować z Konta Premium, przy czym termin ten nie może być krótszy, niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez LinuxPortal.pl. W razie nie wskazania terminu Konto Premium zostanie wyłączone w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji. W razie rezygnacji Użytkownikowi zostanie zwrócona część zapłaconej ceny – proporcjonalnie do okresu korzystania z Konta Premium, nie później, niż w terminie 14-stu dni od dnia wyłączenia Konta Premium. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu zewnętrznego systemu płatności (przelew on-line) to zwrot nastąpi za pomocą tego systemu), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 24. Regulaminy dokonywania wpłat za usługi, o których mowa w pkt. 11 b) powyżej znajdują się na stronach internetowych pośredników będących partnerami Portalu i są dostępne tutaj:
  https://tpay.com/regulaminy
  https://secure.tpay.com/regulamin.pdf
  https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
 25. Portal zastrzega sobie możliwość usunięcia w każdej chwili usługi Konto Premium.
 26. Szczegółowe funkcje Konta Premium dostępne są tutaj:https://www.linuxportal.pl/transakcjakp .
 27. Szczegółowy cennik Konta Premium dostępny jest tutaj: https://www.linuxportal.pl/transakcjakp .

VI. Blog Użytkownika, Blog Firmy

 1. Każdy Użytkownik Zarejestrowany może założyć na Portalu Blog Użytkownika.
 2. Blog Firmy może założyć Użytkownik, który wcześniej założył Stronę Firmy i pod warunkiem że jest upoważniony do tego celu przez Podmiot gospodarczy, który reprezentuje.
 3. Treści dodawane na Blogu Użytkownika oraz Firmy mogą być o różnej tematyce. Spółka nie ingeruje w Treści na Blogu, pod warunkiem że nie naruszają Regulaminu (w szczególności: Rozdział IV Prawa i obowiązki Użytkownika niniejszego Regulaminu) oraz poniższego pkt 4.
 4. Na Blogu Użytkownika zabrania się prowadzenia działalności firmowej, reklamowej, sponsorowanej lub promocyjnej. Do tego celu służy Blog Firmy.
 5. Użytkownik Bloga sam zarządza publikacją swoich Treści i decyduje, która Treść ma być zgłoszona do dodania do Serwisu: Wpisy z Blogów w Dziale: Wpisy i Blogi.
 6. Treść zgłoszona do dodania do Serwisu: Wpisy z Blogów w pierwszej kolejności trafi do kategorii: Wpisy / oczekujące, aby uzbierać odpowiednią ilość głosów „warto przeczytać” od innych Użytkowników Zarejestrowanych, w ciągu maksymalnie dwóch dni. Ilość głosów jak i czas ich zbierania ustalany jest przez Spółkę zarządzającą Portalem i może się zmieniać.
 7. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości głosów „warto przeczytać” – Treść trafi na główną stronę Działu: Wpisy i Blogi oraz Serwisu: Wpisy z Blogów / warto przeczytać.
 8. Treść, która nie uzyska odpowiedniej ilości głosów w wyznaczonym czasie, trafi do kategorii Wpisy / wszystkie.
 9. Ze względu na tematykę Portalu do Serwisu: Wpisy z Blogów mogą być dodane przede wszystkim Treści związane z tematyką systemu Linux oraz oprogramowania Open Source.
 10. Założenie i utrzymywanie Bloga Użytkownika oraz Bloga Firmy jest bezpłatne. Również bezpłatne jest dodanie wpisów z Bloga do Serwisu: Wpisy z Blogów.
 11. Każda Treść dodana na Blogu lub/oraz zgłoszona do dodania do Serwisu: Wpisy z Blogów może być wycofana, zablokowana lub usunięta przez Spółkę zarządzającą Portalem bez wskazania przyczyny.
 12. Blog, z którego zostanie Treść dodana do Serwisu: Wpisy z Blogów, może zostać przez Spółkę wyróżniony czyli dodany do Serwisu: Blogi (w Dziale: Wpisy i Blogi).

VII. Odpowiedzialność i prawa Spółki

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu LinuxPortal.pl, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  • b) Treści, w tym komentarze zamieszczane w Portalu LinuxPortal.pl przez Użytkowników oraz wiadomości prywatne wysyłane przez Użytkowników do innych Użytkowników w Portalu;
  • c) jakiekolwiek szkody wynikające z działań Użytkownika niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu LinuxPortal.pl, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  • e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu systemów, programów i aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu LinuxPortal.pl;
  • f) zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, błędami w oprogramowaniu lub niedozwoloną ingerencją osób, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
  • g) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Spółki, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu LinuxPortal.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, zarażeniem wirusami systemu Użytkownika oraz przechwyceniem haseł przez osoby trzecie.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Portalu, wprowadzania ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie do Portalu, jak również zamknięcia Portalu bez uprzedniego zawiadomienia.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych Działów/Serwisów lub Usług w Portalu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności od zalogowania się, uiszczenia opłaty lub innych wskazanych przez siebie okoliczności.
 6. Spółka ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Działów dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Działów do Portalu. Spółka będzie informować Użytkowników o wybranych zmianach w Portalu na Blogu LinuxPortal.pl (/blogi/blog-firmowy-linuxportal-pl) lub/oraz w Dziale: Burze mózgów (/burze-mozgow) dostępnym dla Użytkowników Zarejestrowanych.

VIII. Własność intelektualna

 1. Portal LinuxPortal.pl oraz Treści w nim zawarte, w tym utwory, bazy danych, znaki towarowe i handlowe, ich wybór, zestawienie w Portalu LinuxPortal.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1503 t.j. z późn. zm.), Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.), Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 roku, nr 119, poz. 1117 t.j. z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 roku, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).
 2. Prawa do Treści udostępnionych w Portalu LinuxPortal.pl przysługują Spółce lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Spółka prezentuje w Portalu LinuxPortal.pl Treści w tym znaki towarowe i handlowe, zastrzeżone nazwy oraz loga firm na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (m.in. w celu identyfikacji).
 3. Poprzez korzystanie z Treści w tym utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu LinuxPortal.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych Treści.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu LinuxPortal.pl oraz Treści i baz danych w nim umieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie o ochronie baz danych, chyba, że Spółka wyrazi zgodę na inną formę korzystania.
 5. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i udostępnianie w sieci Internet Portalu LinuxPortal.pl lub jego części lub Treści zamieszczonych w Portalu LinuxPortal.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, chyba że Spółka wyrazi zgodę na takie działania.
 6. Niedopuszczalne jest pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości – części, chyba że Spółka wyrazi zgodę.
 7. Zamieszczając Treści w Portalu LinuxPortal.pl Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Treści są wolne od wszelkich wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia oraz zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku do tego, aby Treści mogły być udostępniane na łamach Portalu LinuxPortal.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Treści nie narusza obowiązujących przepisów.
 8. Każda Treść dodana na Portalu może być wycofana, zablokowana lub usunięta przez Spółkę zarządzającą Portalem bez wskazania przyczyny.

IX. Polityka prywatności

 1. Spółka informuje, iż podczas korzystania z Portalu LinuxPortal.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”).
 2. Zapisywanie plików „cookies” jest konieczne do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu LinuxPortal.pl.
 3. Pliki te pomagają Spółce w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i ułatwiają poruszanie się po Portalu Użytkownikom.
 4. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, szczególnie te które potrzebne są w procesie logowania (autoryzacji) Użytkownika w Portalu.
 5. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z Ustawą Prawo telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 roku.
 6. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
 7. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 8. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności zawiera dokument Polityka Prywatności LinuxPortal.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie /regulaminy/polityka-prywatnosci.

X. Dane osobowe

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu LinuxPortal.pl Użytkownik może podać Spółce swoje dane osobowe.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być też przekazane Spółce przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook, Mozilla, Google w związku z logowaniem się Użytkownika w Portalu LinuxPortal.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu LinuxPortal.pl.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest LinuxPortal.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Jasna 5, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej. Spółka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na prezentacje swoich danych osobowych na łamach Portalu, a w szczególności na Stronie Użytkownika.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Spółkę w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania, a szczególnie w procesie rejestracji oraz organizowanych konkursów.
 8. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Spółkę do celów własnych m. in. w okolicznościach uzasadnionych potrzebą wysłania Użytkownikowi powiadomień o ważnych sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 9. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazane w pkt 7 i 8 odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 10. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się listownie do Spółki na adres LinuxPortal.pl Sp. z o.o., ul. Jasna 5, 33-100 Tarnów lub drogą elektroniczną wysłać wiadomość na adres: redakcja@linuxportal.pl. Wiadomość powinna również zawierać nazwę loginu, jakim Użytkownik Zarejestrowany loguje się do Portalu, oraz powinna być wysłana z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika w Portalu.
 11. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 12. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane na żądanie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 13. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane – w koniecznym zakresie – podmiotom trzecim (w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Spółki czynności dotyczące usług świadczonych w ramach Portalu LinuxPortal.pl), jak też mogą być udostępniane za zgodą Użytkownika innym Użytkownikom.
 14. W przyszłości w ramach wprowadzenia nowych lub zaktualizowania już świadczonych Usług Spółka w celu ich świadczenia będzie mogła wymagać obowiązkowego podania przez Użytkownika Zarejestrowanego, korzystającego z tych Usług, niektórych danych osobowych. Wymóg podania wskazanych w zdaniu poprzednim danych, w związku z korzystaniem przez danego Użytkownika Zarejestrowanego z Usług, nie będzie oznaczał zmiany Regulaminu.

XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Użytkownikowi Portalu LinuxPortal.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu LinuxPortal.pl.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: redakcja@linuxportal.pl lub listownie w formie listu poleconego na adres: LinuxPortal.pl Sp. z o.o., ul. Jasna 5, 33-100 Tarnów.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W przypadku Użytkownika Zarejestrowanego powinno zawierać również nazwę loginu, jakim Użytkownik loguje się do Portalu, oraz powinno być wysłane z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika w Portalu
 4. Spółka rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Spółka zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli zgłoszona reklamacja wynikać będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, Stronę Użytkownika oraz inne dodane przez Użytkownika Treści w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Portalu.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację podany w reklamacji.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4 - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Spółki (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Spółka ponadto zastrzega, że jeśli rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia, to czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

XII. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Portalu LinuxPortal.pl

 1. Do korzystania z Portalu LinuxPortal.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet (np. komputera, telefonu itd.) oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej (np. Firefox, Chrome, Opera lub innej porównywalnej) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Warunkiem niekoniecznym ale pożądanym jest przeglądarka internetowa akceptowała pliki typu „cookies” W przypadku starszych wersji i długo nieaktualizowanych przeglądarek internetowych, niektóre treści mogą wyświetlać się niepoprawnie i nie działać prawidłowo. Spółka nie ponosi za to odpowiedzialności.
 2. W przypadku Użytkownika Zarejestrowanego – do korzystania z Portalu warunkiem koniecznym jest aby przeglądarka internetowa akceptowała pliki typu „cookies”, które wymagane są do poprawnego logowania Użytkownika w Portalu. Dodatkowo potrzebne jest również posiadanie przez Użytkownika aktualnego i aktywnego adresu e-mail, czyli konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (innym niż tymczasowy lub anonimowy). Spółka może zablokować dostęp do Portalu Użytkownikowi, którego adres e-mail nie jest aktywny, w szczególności wiadomości wysyłane z Portalu (w ramach zamówionych Usług) na adres e-mail (podany w Koncie Użytkownika) są zwracane z adnotacją, że nie zostały dostarczone.
 3. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Spółkę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu LinuxPortal.pl.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu LinuxPortal.pl.
 3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • - znam i akceptuje postanowienia Regulaminu,
  • - dobrowolnie przystąpiłem/przystąpiłam do korzystania z usług Portalu,
  • - dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym oraz na Stronie Użytkownika oraz Stronie Firmy (w przypadku jej założenia) są zgodne z prawdą,
  • - wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz na Stronie Użytkownika dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych określonych Regulaminem,
  • - wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Portalu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu.
 4. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu LinuxPortal.pl.
 5. W sprawach dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego a spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie w aktualnej wersji na stronie internetowej Portalu https://www.linuxportal.pl/regulaminy/regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pobranie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie jego treści w każdej chwili.
 7. Wszelkie uwagi, pytania, komentarze i zgłoszenia związane z Portalem można przesyłać do Spółki poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://www.linuxportal.pl/kontakt-do-redakcji/

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 30 listopada 2015 roku.
Dodano Rozdział Va. Konto Premium.

Data wcześniejszej aktualizacji Regulaminu: 3 września 2014 roku.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych znanym jako "RODO" pragniemy poinformować Cię,
w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z LinuxPortal.pl.
Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Klikając „Zamknij”, zamykasz ten komunikat i wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez LinuxPortal.pl sp. z o.o. w celu realizacji usług zgodnie z Regulaminem.
Zamknij »